දම් සිසිලෙන් ලොවම සුවපත්වන පින්බර පොසොන් මංගල්යයක් වේවා ! 

இந்த பொசன் திருநாளானது தர்மத்தின் ஒளியால் இவ்வுலகை ஒளியூட்டட்டும் !

May this Poson Festival heal the world with the light of Dharma !