ලැබුවා වූ 2021 නව වසර සාමය සතුට පිරි නීරෝගීමත් නව වසරක් වේවා!

2021 புத்தாண்டு அமைதியான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் ஆரோக்கியமான புத்தாண்டாக அமையட்டும்!

May the New Year 2021 be a peaceful, happy and healthy New Year!

#ieee #ieeesbuoj #uoj